За нас

“БОМБОВ КОНСУЛТ” ЕООД е създадена през 1992 г. с решение  на Варненски окръжен  съд със 100%  частно участие.

Основен предмет на дейност на дружеството е:

ПОВЕЧЕ

Ние изготвяме комплексен доклад до Възложителя, в който съгласно новите изисквания в Закона за устройство на територията извършваме оценка на инвестиционните проекти за съответствието им с:

 

 

 

Упражнявайки строителен надзор наши отговорности са:

 

 

 

Освен оценката за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, “БОМБОВ КОНСУЛТ” ЕООД по договор с възложителя може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, както и:

 

 

Ние работим с екип от 47-ем квалифицирани, правоспособни и с доказан професионализъм специалисти в проектирането и строителството като архитекти, проектанти, конструктори, строителни, машинни и електро инженери, геодезисти и други, като голяма част от тях са хабилитирани лица. Нашите специалисти са с висше техническо образование и богат професионален опит в проектирането и строителството на много и различни по вид строежи в страната и чужбина.

Услугите, които предлагаме са от момента на закупуване на имота през целия процес на строителството, включително и при промяна на предназначение на съществуващи сгради, до въвеждането му в експлоатация, Вие получавате комплексни решения, отговарящи на очакванията, които сте заложили в проекта и облечени в законовата рамка.

Ние притежаваме Удостоверение № РК-0058/23.10.2013г. от ДНСК  за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и / или упражняване на строителен контрол за всички видове строежи в т.ч. топлоцентрали, електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози, селскостопански сгради, промишлени сгради и съоръжения, жилищни сгради, обществени сгради, мостове, пътища, благоустройствени обекти, водоснабдителни съоръжения, хидротехнически съоръжения и други.

Сертифицирани сме по ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001:2007

с обхват на сертификацията: Оценка за съответствието на инвестиционни проекти със

съществените изисквания към строежите; Строителен надзор и подготвяне на технически паспорти; Консултантски услуги.