Обекти

ПРОМИШЛЕНИ

1. Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: Девня Цимент АД, част от Italcementi Group

Проектант:

Главен изпълнител:

Заводът на Девня Цимент е част от един от най-големите производители на цимент в света– Italcementi Group, който през 2015г. става собственост на Heidelberg Cement Group. Обектът представлява обновяване на съществуващия циментов завод, посредством изграждане на нова производствена линия на сух способ. Реалният производствения капацитет на новата линия надвишава проектния капацитет от  4 000 тона на ден.

Строежът е I-ва категория. В изграждането на новата линия участват 138 фирми и над 4 000 човека от различни националности. При строителството са вложени 8 000 т метална конструкция, 280 т. тръби, 600 км кабели, 24 992 м2 топлоизолация, 6 800 т машини и оборудване и пр.

Ползите от реализацията на проекта в България са многобройни, както за икономическото развитието на региона така и на национално ниво:

-                     внасяне в страната на най-модерни практики за производство на цимент

-                     води до значително намаляване консумацията на въглища и вода

-                     води до намалени емисии на СО2 и SO2 и прах в атмосферата;

-                     допринася за устойчивото развитие на местно и национално ниво, т.к. новите инсталации използват алтернативно гориво и в частност биомаси и битови отпадъци (RDF).

Обектът печели престижната награда Сграда на годината за 2014г.

 

2. „Вакуумна дестилационна група 5 – VDG 5”

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: Солвей Соди, част от SOLVAY GROUP, Белгия

 

Заводът на „Солвей Соди“ АД е построен и въведен в експлоатация през 1974г. Като част от семейството на Солвей Груп, Белгия, той е най-големият производител на калцинирана сода в Европа.

В рамките на проекта се постигна осъвременяване на станция „Дестилация“ посредством поетапна подмяна на старите съоръжения с нови. Производственият капацитет на дестилерът е 1 000 тона на ден. Изградени са дестилационни групи под налягане и една дестилационна група под вакуум. За нуждите на обекта са изградени нови паропроводи и множество вътрешни тръбопроводи между отделните съоръжения.

Новите технологии допринесоха за намаляване консумацията на пара на тон продукт до 15% и респективно консумацията на твърдо гориво и емисиите на СО2.

 

3. “Завод за производство на индустриални газове“

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „Сол България“ ЕАД, част от SOL GROUP, Италия

Компанията SOL е сред най-големите производители на промишлени и медицински газове в Европа. Заводът в България е построен в индустриалната зона на Девня, на територията на химическото предприятие Агрополихим. Инсталацията използва отпадните газове от дейността на Агрополихим за производство кислород, азот и аргон както за местния пазар така и за износ. Тя се състои от инсталация за разделяне на въздух, охладителни кули и нова складова площадка. Заводът е разположен на площ от 11 740 кв. м.

4. Разширение на складова база инсталация за производство на СО2

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „Сол България“ ЕАД, част от SOL GROUP, Италия

За увеличаване на капацитета на складовата база към завода за производство на индустриални газове в гр. Девня, се монтира нов резервоар за съхранение на СО2 – 255 000 литра, който се подвърза с тръбопроводи към съществуващите два, както и към СО2 Помпата. РЗП – 104,78 кв.м.

 

5. Реконструкция и модернизация на турбогенератор №3 и замяната му с нов

 

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „Девен“ АД

 

Проектът включва изграждане на фундаменти, носеща конструкция и инсталиране на нов турбогенератор тип Р 4-35/15. Свързването на новия турбогенератор в съществуващата технологична схема на ТЕЦ „ДЕВЕН“ АД се извършва посредством монтаж на разклонения от съществуващи тръбопроводи за пара и охлаждаща вода, и свързване към съществуващата електрическа мрежа на ниво 6кV. Площ на съоръжението – 103,00 м2. Обща дължина на тръбопроводите, които са монтирани при реконструкцията – 232 м.

 

6. Изграждане на два броя промиватели за очистка на СО2

 

Година: 2013

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „Солвей Соди“ АД

Двата промиватели представляват вертикални цилиндрични съдове с пълнеж, в които като промивна течност се използва течен разсол. Размерите им са: височина – 22,795 м., вътрешен диаметър – 4м. и обем – 261,450м3.

 

 

7. Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на сграда с битови помещения в компресорна станция с тръбопровод, трафопост 1600 кW и кабелна линия 20 кV

 

Година: 2012

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: Кораборемонтен завод „Одесос“ АД

8. „Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - Морска естакада с островна площадка“

Година: -

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 

Естакадата е от стратегическо значение, т.к. нейният нос е най-източната географска точка на България и определя границите на държавата. Съоръжението е дълго 414 м. и широко 6 м. Изгражда се изцяло в морето.

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ

1. Курортна сграда и басейн

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „Омега България“ ООД

 

Изградената курортна сграда с площ 2 734 кв. м. е решена на три надземни етажа, един подпокривен и един полуподземен етаж. Сградата е изпълнена като монолитна конструкция, състояща се от стоманобетонови колони, греди и плочи.

 

2. Обществено обслужваща сграда

Година: 2011

Дейност : Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „борд“ ЕООД- гр. Варна

Сградата е изградена на площ от 719 кв.м. с РЗП 4 660,83 кв.м. Обектът представлява монолитна сграда за обществено обслужване изградена от тухли. По предназначение сградата е разделена на две части – за административно обслужване на Кметство Одесос, Община Варна и офис сграда, за което има два и самостоятелни входа. Паркингът обслужващ сградата е на три подземни нива.

 

 ЖИЛИЩНИ

1. Вилна сграда

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: Никола Колев

 

Строежът е I-ва категория. Сградата е изградена в района на СО Прибой, гр. Варна с площ 535 кв.м. Сградата е изпълнена на два етапа – I ви етап – укрепване и изграждане на пилотна конструкция и II-ри етап – изграждане на сградата

 

2. Сграда със смесено предназначение

Година: -

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Строежът е III категория, съгласно ЗУТ. Сградата е на 7 етажа с три самостоятелни входа за жилищната част и подземен паркинг. На приземното ниво са разположени два магазина и кафене. РЗП – 6 027,45 кв.м.

3. „ Реконструкция, адаптация, надстройка с един етаж на съществуваща  триетажна сграда и пристройка на четири етажа”

Година: -

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: Албона Инвест ЕООД

 

Строежът е IV категория съгласно ЗУТ. РЗП - 4660.83 м2. Сградата е със статут на недвижима културна ценност и като такава изцяло се запазва архитектурния й облик.

 

ЕНЕРГИЙНИ

1. Открита разпределителна уредба 110/6,3 kV

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „Сол България“ ЕАД, част от SOL GROUP, Италия

Захранва завод за производство на индустриални газове на „СОЛ България“ ЕАД.

 

2. Въздушно електропроводно отклонение 110 kV.

Година: 2015

Дейност: Оценка на съответствието и строителен надзор

Инвеститор: „Сол България“ ЕАД, част от SOL GROUP, Италия

 

Трасето на новото въздушно отклонение 110 kV е с дължина 186м. Новата подстанция „СОЛ“ 110/6.3. 110 kV e собственост на фирма „СОЛ България“ ЕАД.